Wednesday, 6 December 2023

ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun PSK พร้อมวิธีติดตั้ง (Windows 10 , 8 , 7)

19 Dec 2021
28191
ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun psk Windows 10,8,7

ฟอนต์ TH Sarabun เป็นฟอนต์แห่งชาติที่มีแจกฟรีทั่วไปตามเว็บไซต์ต่าง ๆ  สำหรับใช้งานด้านเอกสาร และงานด้านกราฟิก ฟอนต์นี้พร้อมแจกจ่ายให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวมกว่า 13 ฟอนต์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรี ปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์

ซึ่งในบทความนี้จะสอนลงฟอนต์ TH Sarabun PSK , TH Chamornman , TH Krub และฟอนต์มาตรฐานไทยอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 13 ฟอนต์     


ฟอนต์ไทยมีทั้งหมด 13 ฟอนต์


TH Sarabun PSKTH Chamornman
TH Krub  TH Srisakdi
TH Niramit ASTH Charm of AU
TH KodchasanTH K2D July8
TH Mali Grade 6TH Chakra Petch
TH Bai Jamjuree CPTH KoHo
TH Fah KwangDownload


วิธีดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun และฟอนต์อื่น ๆ


1. เข้าลิ้งเพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun > Thai Fonts

2. กดดาวน์โหลด Thai Fonts

ดาวน์โหลด TH Sarabun SPK

3. ไปที่ This PC จากนั้นกด Downloads

ไปหน้าเก็บไฟล์ TH Sarabun

4. คลิกขวาที่ไฟล์ Thai Font จากนั้นคลิก Extract Here

คลิกขวาเพื่อเอาไฟล์ TH Sarabun

5. หลังจากกดแล้วจะได้โฟลเดอร์สีเหลืองให้คลิกเข้าไป จะพบกับหน้าดังรูป

หน้าต่าง TH Sarabun

6. คลุมไฟล์ THSarabun Bold ltalic , THSarabun Bold , THSarabun ltalic , THSarabun คลิกขวาและ Install แค่นี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

Install TH Sarabun

7. วิธีติดตั้ง Font TH Sarabun วิธีที่ 2 ให้ไปที่เมนูค้นหา เมื่อเจอแล้วให้พิมคำว่า “fonts” พิมพ์เสร็จจะเจอ Font settings ให้คลิกเข้าไป

ค้นหาฟอนต์เพื่อติดตั้ง TH Sarabun

8. เมื่อเรามาหน้า Fonts สำเร็จให้เปิดสองหน้าต่างนี้ 1. หน้าฟอนต์ที่เราดาวน์โหลด 2.หน้าฟอนต์ที่รอติดตั้ง ให้เราทำการคลุมไฟล์หน้าฟอนต์ที่เราดาวน์โหลด ดึงเข้าไปในหน้าฟอนต์รอติดตั้งตรงที่มีคำว่า “Drag and drop to install” หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ก็สามารถใช้ฟอนต์ TH Sarabun ได้แล้ว

ลากไฟล์ TH Sarabun เพื่อติดตั้ง

ประวัติความเป็นมาของฟอนต์ TH Sarabun (ฟอนต์ไทย)


เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 มีมติให้หน่วยงานฝ่ายบริหารทั้งหมดใช้ชุดอักษร TH Sarabun PSK ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แทนแบบอักษรเดิมที่ซื้อมาจากบริษัทเอกชน เช่น Angsana New , Browallia New , Cordia New , และ EucrosiaUPC

ตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้เหตผลว่า “ปัจจุบัน ส่วนราชการมีการใช้ฟอนต์อย่างหลากหลายไม่มีมีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งการใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้”

ทั้งนี้มีคำสั่งให้หน่วยงานฝ่ายบริหารติดตั้งชุดอักษร TH Sarabun PSK ให้เสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยได้ขอความร่วมมือไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการให้สนับสนุนการใช้ชุดแบบอักษร TH Sarabun PSK นี้ด้วย

ราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนชุดแบบอักษร Angsana New มาใช้ TH Sarabun PSK ตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ฉบับแรกที่ปรากฏ คือ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 128 ตอน 1 ก ลงวันที่ 7 มกราคม 2554

 ซึ่งมีประกาศแปดเรื่อง เรื่องแรก คือ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองใบรับรองแบบอากาศยานหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย เพื่อขอใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553


ลิขสิทธิ์ฟอนต์แห่งชาติ


ฟอนต์แห่งชาติมี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ครอบครองลิขสิทธิ์ ประชาชนคนทั่วไปสามารถใช้และดัดแปลงได้ แต่ห้ามขาย ยกเว้นขายร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น

การดัดแปลงฟอนต์สามารถทำได้ แต่ห้ามใช้ชื่อฟอนต์เดิมและห้ามใช้ชื่อทรงลิขสิทธิ์และผู้พัฒนาในการโฆษณาฟอนต์ที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

แต่ทั้งนี้ฟอนต์ที่นำไปดัดแปลงจากฟอนต์แห่งชาติต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้ด้วยเงื่อนไขเดียวกับฟอนต์แห่งชาติ ซึ่งก็คือ สัญญาอนุญาต GPL + Font exceptionอ้างอิง nongit , wikipedia , qaunit