Sunday, 16 June 2024

คุณธรรมหมายถึงอะไร แตกต่างจากจริยธรรมอย่างไร?

25 Sep 2022
1477
คุณธรรมคืออะไร

คุณธรรมสามารถแปลความหมายได้ถึง 2 ความหมาย ตามในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้แก่

1. การประพฤติดี เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคม มีพื้นฐานจาก ค่านิยม ประเพณี จรรยาบรรณ กฎหมาย และศีลธรรม

2. การคิด ไตร่ตรอง ก่อนที่จะลงมือทำว่าควรหรือไม่ หรือการที่ปฏิบัติจนชินเป็นนิสัย เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละความสำคัญของคุณธรรม


1. สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น

2. มีสติสัมปชัญญะ

3. มีระเบียบวินัยในสังคม

4. ลดจำนวนประชากรที่คิดทำชั่ว

5. สามารถนำความรู้มาประยุกต์และสร้างสรรค์ได้


คุณธรรมพื้นฐานทั้ง 9 ประการ


1. ความขยันหมั่นเพียร : ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง ขยันขันแข็ง สู้ อดทน เพียรพยายาม มีความมุ่งมั่น พร้อมฝ่าฟันอุปสรรค

2. การประหยัดอดออม : คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ รู้จักเก็บ รู้จักออม รู้สถานการณ์การเงินของตนเอง

3. ความซื่อสัตย์ สุจริต : มีความจริงใจ ไม่ลำเอียงหรืออคติ ไม่คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่หลอกลวงผู้อื่น4. ความมีระเบียบวินัย : ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ของสังคม และปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด

5. ความสุภาพ : มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน เรียบร้อย ไม่วางอำนาจข่มเหงผู้อื่น

6. ความสะอาด : ดูแลความสะอาดทั้งร่างกาย จิตใจ และที่อยู่อาศัย ให้ดูสะอาดตา ปราศจากสิ่งมัวหมองทั้งทางกาย ใจ และดูแลสภาพแวดล้อมรอบข้างให้ดี

7. ความสามัคคี : รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง รู้จักหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือเกื้อกูล มีเหตุผล และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างดี8. ความมีน้ำใจ : รู้จักการเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันและยอมเสียสละ อาสาช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงกาย หรือสติปัญญาก็ตาม

9. ความกตัญญู : การอุปการคุณของผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือผู้อื่น แสดงความเคารพ บูชา และตอบแทนคุณความดีนั้นด้วยการกระทำ หรือคำพูด

คุณธรรมพื้นฐานทั้ง 9 ประการนี้ สามารถนำมาประยุกต์ ปรับใช้ ปฏิบัติ ในทางที่ดีได้ การสำนึก การรับผิดชอบต่อสังคม การสำรวจทั้งด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม การทำงาน การวางแผนการบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว สังคม และการมองโลกในแง่ดี


คุณธรรมแตกต่างจากจริยธรรมอย่างไร


ต่างกันตรงที่ คุณธรรม คือ นามธรรม เป็นหน้าที่ของจิตใจที่ทำหน้าที่คิด เช่น ตาเห็น หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น เป็นต้น

ส่วนจริยธรรม คือ รูปธรรม เป็นการแสดงออกทางกาย ทางวาจา ตามหลักคุณธรรมในจิตใจนั้น


สรุป คุณธรรมหมายถึงอะไร


คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีงาม ที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีทั้งความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี เป็นต้น ซึ่งจะแสดงออกทั้งทางการกระทำ ทางกาย ทางวาจาและทางใจแล้วแต่บุคคลไป จนเกิดเป็นนิสัยในการประพฤติที่ดี เกรงกลัวต่อการทำชั่ว เมื่อจิตใจมีคุณธรรมแล้ว ก็จึงได้ชื่อเรียกว่า “เป็นผู้มีคุณธรรม” นั้นเอง


อ้างอิง: Sites.google, sites.google2, ethics.nso,